1. Postanowienia ogólne

   1.1. Rozgrywki będą toczyć się w grze League of Legends.

   1.2. Turniej zostanie rozegrany w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu.

   1.3. W turnieju mogą brać udział wyłącznie uczniowie gimnazjów i 7-ych, 8-ych klas szkoły podstawowej.

   1.4. W kwestiach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje arbiter meczu.

   1.5. Każda drużyna podlega wcześniejszej rejestracji poprzez formularz znajdujący się na stronie.

   1.6. Każda drużyna ma prawo do rejestracji jednego gracza rezerwowego.

   1.7. Wpisowe do turnieju wynosi 90 złotych od drużyny płatne poprzez przelew na konto Rady Rodziców przy ZSM Elbląg lub gotówką podczas zebrania organizacyjnego.

   1.8. Każdy członek drużyny ma obowiązek posiadania przy sobie legitymacji szkolnej i okazania jej przy wejściu na turniej.

   1.9. Opiekunem drużyny może być nauczyciel ze szkoły lub rodzic. Opiekunem nie może być starszy, pełnoletni kolega.

   1.10. Rozdanie nagród odbędzie się po ostatnim meczu finałowym.

2. Zasady gry

   2.1. Rozgrywki będą odgrywane:

         2.1.1. w systemie 5 vs 5;

         2.1.2. na mapie Summoner’s Rift;

         2.1.3. w trybie Tournament Draft.

   2.2. Gra będzie trwała do wyłonienia zwycięzcy (warunki: zniszczenie wrogiego Nexusa bądź zmuszenie przeciwnika do poddania się).

   2.3. Grupy zostaną dobrane losowo w terminie do dwóch dni przed turniejem.

   2.4. Strony zostaną dobrane losowo bezpośrednio przed meczem przez arbitra.

   2.5. Uczestnikom drużyn zabrania się:

        2.5.1. używania programów pozwalających uzyskać przewagę nad przeciwnikiem lub wpływających na wynik meczu (tzw. cheatów);

        2.5.2. umyślnego wychodzenia z gry (tzw. quitting);

        2.5.3. modyfikowania ustawień gry poza domyślne lub dozwolone przez arbitra;

        2.5.4. umyślnego poddania meczu;

        2.5.5. niesportowego zachowania, w tym zachowań mających na celu utrudnienie gry innym zawodnikom (np. głośne okrzyki);

        2.5.6. niepoprawnego lub nieprofesjonalnego zachowania, między innymi wobec innych graczy (np. używanie słów wulgarnych, wyzwiska etc.);

        2.5.7. wykorzystywania błędów w oprogramowaniu;

        2.5.8. używania zewnętrznych nośników danych i instalowania oprogramowania.

   2.6. Drużyna gracza lub uczestnik, który łamie zasady gry, bądź wykonuje czynności określone w pkt. 2.5  podlega karze:

        2.6.1. ostrzeżenia od arbitra;
2.6.2. gracz, który po dwóch upomnieniach arbitra nadal nie stosuje się do zapisów regulaminu w pkt. 2.5 zostaje wyłączony z gry do końca bieżącego meczu. Drużyna pozostaje do końca tego meczu w osłabionym składzie.

        2.6.3. karnego przegrania meczu w przypadku trzykrotnego złamania zasad;

        2.6.4. w szczególnych przypadkach dyskwalifikacji z turnieju.

   2.7. Mecz, który nie odbędzie się lub zostanie przerwany z winy Organizatora zostany rozegrany ponownie (rematch).

   2.8. Mecz zostanie kontynuowany, jeżeli przerwa wynikająca z przyczyn technicznych nie potrwa dłużej niż 10 minut.

   2.9. Każda drużyna ma prawo do jednej, maksymalnie dwuminutowej przerwy w grze.

   2.10. Uczestnicy mogą korzystać z własnych myszy, klawiatur i słuchawek.

   2.11. Organizator zapewnia graczom myszy i klawiatury.

   2.12. Organizator nie zapewnia graczom słuchawek.

   2.13. W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju wpisowe przechodzi na rzecz organizatora.

   2.14. Wyznaczona drabinką eliminacyjną godzina meczu jest orientacyjna i może ulec zmianie.

   2.15. Drużyny muszą być obecne na 30 min przed określonym terminem i gotowe do gry w każdym czasie turnieju.

   2.16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak komunikacji pomiędzy członkami zespołu.

   2.17. W trakcie turnieju drużyna, której skład wynosi mniej niż 5 osób, ma o wyznaczonym przez organizatora czasie brać udział w meczu lub oddać go walkowerem.

3. Postanowienia końcowe

   3.1. Liczba drużyn ograniczona do 24, decyduje kolejność zgłoszeń.

   3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do:

       3.2.1. zmiany regulaminu bez podania przyczyny;

       3.2.2. zmiany terminu rozgrywek bez podania przyczyny;

       3.2.3. odwołania turnieju bez podania przyczyny.