1. Postanowienia ogólne


  1.1. Rozgrywki będą toczyć się w grze League of Legends.
  1.2. Turniej zostanie rozegrany w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu.
  1.3. W turnieju mogą brać udział wyłącznie uczniowie gimnazjów i 7-ych klas
szkoły podstawowej.
  1.4. W kwestiach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje arbiter meczu.
  1.5. Każda drużyna podlega wcześniejszej rejestracji poprzez formularz znajdujący
się na stronie.
  1.6. Każda drużyna ma prawo do rejestracji jednego gracza rezerwowego.

  1.7. Wpisowe do turnieju wynosi 40 złotych od drużyny płatne poprzez przelew na

konto Rady Rodziców przy ZSM Elbląg lub gotówką podczas zebrania organizacyjnego.

  1.8. Każdy członek drużyny ma obowiązek posiadania przy sobie legitymacji szkolnej

i okazania jej przy wejściu na turniej.

  1.9. Opiekunem drużyny może być nauczyciel ze szkoły lub rodzic.
Opiekunem nie może być starszy, pełnoletni kolega.

  1.10. Rozdanie nagród odbędzie się po ostatnim meczu finałowym.


2. Zasady gry

 

  2.1. Turniej będzie rozgrywany z podziałem na dwie grupy aż do fazy finałowej.
  2.2. Rozgrywki będą odgrywane:
    2.2.1. w systemie 5 vs 5;
    2.2.2. na mapie Summoner’s Rift;
    2.2.3. w trybie Tournament Draft.
  2.3. Gra będzie trwała do wyłonienia zwycięzcy (warunki: zniszczenie wrogiego
Nexusa bądź zmuszenie przeciwnika do poddania się).
  2.4. Grupy zostaną dobrane losowo w terminie do dwóch dni przed turniejem.
  2.5. Strony zostaną dobrane losowo bezpośrednio przed meczem przez arbitra.
  2.6. Zabrania się:
    2.6.1. używania programów pozwalających uzyskać przewagę nad
przeciwnikiem lub wpływających na wynik meczu (tzw. cheatów);
    2.6.2. umyślnego wychodzenia z gry (tzw. quitting);
    2.6.3. modyfikowania ustawień gry poza domyślne lub dozwolone przez arbitra;
    2.6.4. umyślnego poddania meczu;
    2.6.5. niesportowego zachowania, w tym zachowań mających na celu
utrudnienie gry innym zawodnikom (np. krzyczenie);
    2.6.6. niepoprawnego lub nieprofesjonalnego zachowania, między innymi wobec
innych graczy (np. używanie słów wulgarnych, wyzwiska etc.);
    2.6.7. wykorzystywania błędów w oprogramowaniu;
    2.6.8. używania zewnętrznych nośników danych i instalowania oprogramowania.

  2.7. Drużyna gracza, który złamie zasady podlega karze:

    2.7.1. ostrzeżenia od arbitra;
    2.7.2. karnego przegrania meczu w przypadku trzykrotnego złamania zasad;
    2.7.3. w szczególnych przypadkach dyskwalifikacji z turnieju.

  2.8. Mecz, który nie odbędzie się lub zostanie przerwany z winy Organizatora zostany
rozegrany ponownie (rematch).
  2.9. Mecz zostanie kontynuowany, jeżeli przerwa wynikająca z przyczyn technicznych
nie potrwa dłużej niż 10 minut.

  2.10. Każda drużyna ma prawo do jednej, maksymalnie dwuminutowej przerwy w grze.
  2.11. Uczestnicy mogą korzystać z własnych myszy, klawiatur i słuchawek.
  2.12. Organizator zapewnia graczom myszy i klawiatury.

  2.13. Organizator nie zapewnia graczom słuchawek.
  2.14. W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju wpisowe przechodzi na rzecz organizatora.

  2.15. Wyznaczona drabinką eliminacyjną godzina meczu jest orientacyjna i może ulec zmianie.
  2.16. Drużyny muszą być obecne na 30 min przed określonym terminem i gotowe do gry w każdym czasie turnieju.

  2.17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak komunikacji pomiędzy członkami zespołu.
  2.18. W trakcie turnieju drużyna, której skład wynosi mniej niż 5 osób, ma o wyznaczonym przez organizatora czasie brać udział w meczu lub oddać go walkowerem.

3. Postanowienia końcowe


  3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
    3.1.1. zmiany regulaminu bez podania przyczyny;
    3.1.2. zmiany terminu rozgrywek bez podania przyczyny;
    3.1.3. odwołania turnieju bez podania przyczyny.